Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Do zadań komisji należy:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca, zgodnie ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą oraz finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.
Adrian Chmielarz

pwd. Adrian Chmielarz
przewodniczący

Witold Rząsa

pwd. Witold Rząsa
zastępca przewodniczącego

Mikołaj Zawiślak

pwd. Mikołaj Zawiślak
sekretarz

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc
krąg ludzi zaprzyjaźnionych – i nam, i im będzie
łatwiej żyć…

hm. Stefan Mirowski