Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
Do zadań komisji należy:

  • czuwanie nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca, zgodnie ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą oraz finansową jednostek organizacyjnych oraz władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenianie realizacji programu rozwoju hufca,
  • przedstawianie komendzie hufca informacji, zaleceń i wniosków.
Jacek Kocan2

phm. Jacek Kocan
przewodniczący

Tomasz Szudrowicz

pwd. Tomasz Szudrowicz
zastępca przewodniczącego

Małgorzata Jarosińska2

hm. Małgorzata Jarosińska
sekretarz

Czy wiesz że?